Main Menu

 

Login Form

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 


  
 
       
              พิธีรดน้ำขอพร ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
              หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในวันปีใหม่ไทย
               เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูโภค 
ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา
จาก ก.พ
.>>>คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม<<<


curricurum1.jpg - 85.78 Kb


ด่วน!!!! รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2558 หลักสูตรนอกเวลา 
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค>>(สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 58 – 15 พ.ค. 58)
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น

>>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่
<<<

ขอแสดงความยินดีกับนายวรากร หมั่นสระเกษ มหาบัณฑิตหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค รุ่น 3 ที่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Construction and

Building Materials (IF2012 = 2.293) Horpibulsuk, S., Munsrakest, V., Udomchai, A,

Chinkulkijniwat, A. and Arulrajah, A. (2014), “Strength of sustainable non-bearing

masonry unit manufacturing from calcium carbide residue and fly ash”,

Construction and Building Materials, Vol.71, pp. 210-215.


ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับและกิจกรรมรับน้องหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ >>>คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่<< ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยฺ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 ในวโรกาสเข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี. ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา. สวนจิตรลดา  

        

                        

  • ประกาศผลการสอบโครงงานมหาบัณฑิต หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556


  • ประกาศคะแนนสอบกลางภาค  ภาคการศึกษาที่  3/2556 วิชา  554621 ECONOMIC DECISION ANALYSIS


  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 หลักสูตรนอกเวลา สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
  • ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    ที่ได้รับเกียรติเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2556”  
    เพื่อรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนจะสรรหา
    และเชิญนักวิจัยอาวุโสของประเทศที่มีความสามารถ  มีจริยธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
    เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
    เพื่อสนับสนุนให้เมธีวิจัยอาวุโสพัฒนากลุ่มวิจัย พัฒนาผลงาน  และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
    เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ  เกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรผู้ที่เหมาะสม
    ในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่

    1. ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (recognition)

    2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ, h-index, impact factor ของวารสาร, จำนวน citation

    3.  คุณภาพและ relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ)

    4.  ความสามารถในการสร้างทีมวิจัยและเครือข่าย

    5. จริยธรรม

    6.  การให้ความร่วมมือต่อวงการวิจัย

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

    ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว ในสาขาวิศวกรรมโยธาท่านที่ 5

    ต่อจากศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล

    ศาสตราจารย์ ดร.ชัย  จาตุรพิพักษ์กุล  และศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ 

  • 1383583_10201518908047951_137862709_n.jpg - 78.60 Kb 1174984_10201518902447811_70271300_n__.jpg - 200.03 Kb 1174984_10201518902447811_70271300_n_.jpg - 200.03 Kb
    ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
    นางสาวปฏิมาพร  สุขมาก  นายวิษณุกร สมิงทอง  และนางสาวพิมพ์ศิลป์  จันทร์ประเสริฐ คว้าสองรางวัล
    จากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ครั้งที่ 8  ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยผลงงาน  
    “บล็อกประสานตะกอนดินประปาจีโอโพลิเมอร์ – วัสดุก่อสร้างเขียว”  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
    รุ่นทั่วไป และรางวัล Green and Clean สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์
    ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนายอภิรักษ์ มาตรนอก

    มหาบัณฑิตหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

    รุ่น 1/2554 ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น"The Best Paper Award "

    เรื่อง Effect of Moisture and

    Absorption of Natural and  Recycled Coarse

    Aggregates on Properties of Concretes) จากงานประชุมวิชาการ

    ระะดับนานาชาติ The Fifth International Conference onScience,

    Technology and Innovation for Sustainable

    Well-Being (STISWB V)  วันที่ 4-6 กันยายน 2556
    1082191_10201390101947879_975040815_n.jpg - 116.77 Kb
  • วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

>> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

 

  • กำหนดการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพิเศษ(จากส่วนการเงินและบัญชี)

>> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

 


 

 
ข่าวกิจกรรม
User Rating: / 4
PoorBest 
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เข้าพบ Prof. John Wilson คณบดี Faculty of Science, 

          Engineering and Technology หารือความร่วมมืองานวิจัยและแนวทางแลกเปลี่ยนนักศึกษา

          ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  

    10354073_512706965519158_122721690112451869_n.jpg - 45.60 Kb 10423754_512707038852484_4948742261248640775_n.jpg - 54.19 Kb


ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ. และการประยุกต์ใช้วัสดุ
สังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา
เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ IGS
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 130 คน