Main Menu

 

Login Form

 
>>>ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่


>สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค<

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 31พฤษภาคม 2559

>>ดูรายละเอียดการสมัคร >>คลิกที่นี่<<

>>สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต >>>คลิกที่นี่<<<

<<<หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว

และสนใจศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก
เพื่อเป็นวิศวกรและผู้บริหารมืออาชีพในยุค AEC>>
***เรียนเฉพาะวันอาทิตย์***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 044-224546
โทรสาร 044-224607
คุณปนิดา สุขศิริพัฒนพงศ์ เบอร์โทร 087-8653828


 
>>แข่งขันราชมงคลวิชาการฯ /คัดเลือกประธาน

12583652_10207417606751732_1127691135_n.jpg - 56.85 Kb 12562865_10207417608671780_2068368452_o.jpg - 101.98 Kb
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค เข้าร่วมการแข่งขัน
ราชมงคลวิชาการ วิศวกรรม ครั้งที่ 8
ในระหว่าง วันที่ 20 - 22 มกราคม 2559
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นม.)
[ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่ภาพ]
งานคัดเลือกประธานชมรมศิษย์เก่า
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคประธาน ได้แก่ 
คุณกัมพล เครือเวช และะ
คุณสุเทพ ฤทธิ์เดช เป็นเหรัญญิก
[ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่ภาพ]


 

 
>>บรรยายพิเศษ รายวิชา 554605 seminar

 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสายGeotechทุกท่าน**

เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ"เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาการ

ทรุดตัวของพื้นโครงสร้างคอนกรีต ด้วยการฉีดสารเรซิ่น" จากวิทยากรชื่อ

คุณอภิวิชญ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทสล่า เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด#ในวันอาทิตย์

ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง B5203 อาคารเรียนรวม 2


 
>>เข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส

>>หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในวโรกาสเข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     >>>ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ที่ได้รับเกียรติเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2556”  
เพื่อรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนจะสรรหาและเชิญ
นักวิจัยอาวุโสของประเทศที่มีความสามารถ  มีจริยธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน ให้เมธีวิจัยอาวุโส
พัฒนากลุ่มวิจัย พัฒนาผลงาน  และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ  

  
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2