อาทิตย์, 02 สิงหาคม, 2015
You are here : Home

รายชื่อ Survey Camping กลุ่ม 2
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 10:17 น.

รายชื่อ Survey Camping กลุ่ม 2

 

- เข้า Camp ผลัด 2  วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553- วันพุธ 5  พฤษภาคม 255     
- นำเสนอ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 9.00-12.00 น.    
     
1. BM 01; อาคาร A, อาคาร C ใหม่, บขส.     
1 B5107933 นายศิวาวุธ ไชยโพธิ์ศาล   
2 B5111671 นายวิชิต นามวิเศษ   
3 B5111992 นายวทัญญู สุทธิบริบาล   
4 B5121922 นายอนุกูล จักขุลี   
5 B5109135 นางสาวสุพรรณี ประภัทธ์ษร   
     
2. โอเอชิ; F7, ศูนย์ซินโครตรอน, สุรพัฒน์ 1,2, 7-eleven     
1 B5116904 นางสาวชนารัตน์ นาโสก   
2 B5129591 นายเมธัส ศรีลาดเลา   
3 B5141203 นายพิฆเนศร์ โกกะบูรณ์   
4 B5142781 นายเอกลักษณ์ ธรรมชาติ   
5 B5142903 นายกิตติชัย ฐิติเจริญศักดิ์   
     
3. Freedom;  สนามฟุตบอลกลาง, โรงยิม, สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส,  สนามรักบี้     
1 B5047314 นายเอกวิทย์ ผูกพันธุ์รัตน์   
2 B5115242 นายพีระ พละโสม   
3 B5126637 นายภากรณ์ จ้ายหนองบัว   
4 B5132041 นางสาวมัลลิกา จิตต์มั่น   
5 B5144242 นายไชยวัฒน์ แหวนวงษ์   
     
4. ระฆัง; อาคารศูนย์เครื่องมือ 1-6     
1 B5110636 นายเดชา เพ็งไธสง   
2 B5122417 นางสาวมาลินี ธีร์จันทึก   
3 B5126576 นายอรรถพล อุปฮาด   
4 B5129836 นายสำฤทธิ์ พรหมบุตร   
5 B5131532 นางสาวทิพาพร บุตรศรี   
     
5. H     
1 B5030040 นายกฤษฎิ์ชาติ เฉลิมนพกุล   
2 B5128143 นายจรัล ถาแก้ว   
3 B5129553 นายวรกิตติ์ รัตนพงศ์เศรษฐ์   
4 B5129881 นายอนุชิต เจนรอบ   
5 B5240838 นายสุธี ดำรงรุ่งเรือง   
     
6. On the rock; ศูนย์เครื่องมือ 1, 2, 3, อาคารวิจัย,โรงอาหารกลาง,    อาคาร C     
1 B5108947 นายบรรพต เปล่งวรรณ์   
2 B5126811 นายฐาปนพงศ์ คงดี   
3 B5127115 นายวรวิทย์ จงจัดกลาง   
4 B5132034 นางสาวลลิตพร ธีรวัฒนเศรษฐ์   
5 B5142590 นายภานุวัฒน์ ดาวประสงค์   
     
7. The Odoli; อาคาร C, บรรณสาร, ลานพลาซ่า, ลานสัญญาลักษณ์, ศูนย์เครื่องมือ 1     
1 B5101566 นางสาววาสนา แสนหูม   
2 B5105342 นายกัมปนาท สุขมาก   
3 B5107216 นายอัมรินทร์ เทพประเสริฐ   
4 B5112142 นางสาวกนกวรรณ สิงคาร   
5 B5130108 นายศิโรตม์ รัตนโกสินทร์   
     
8. นกน้อย; อาคารกาญจนาภิเษก, แอมฟิ, หอสุรนภา,  อาคารสุรพัฒน์ 4, 5 และ6     
1 B5111374 นางสาวศิรินทรา จัตุเรศ   
2 B5113583 นายอนุรักษ์ คันทะศรี   
3 B5117420 นายสุทธิศักดิ์ ม่อมพะเนาว์   
4 B5143603 นายอรรถพล รักญาติ   
5 B5118038 นางสาวศิรนณา รอบคอบ   
     
9. Novice; เส้นทางจราจร, ลานจอดรถรอบอาคาร, เรียนรวม1,เรียนรวม 2,โรงอาหารกลาง, ลานจอดรถและถนนรอบอาคาร     
1 B5107520 นายกฤษณ์ คุณานนท์วรกุล   
2 B5110865 นายชัชวาล สอนสงคราม   
3 B5114979 นายเริงชัย บุญช่วย   
4 B5119394 นายจักรพันธ์ สุภาวหา   
5 B5128952 นายเกรียงไกร ระวีทองดี   
     
10. Survey camp; สุรนิเวศ 1-6, อาคารเอนกประสงค์1,2, ห้องพักบริเวณ 50 ห้อง     
1 B5102204 นางสาวนฤมล ทัศนเศรษฐ   
2 B5120567 นางสาวพิมพ์ชนก กิจพันธุ์   
3 B5128815 นายชินกฤต เจริญธรรม   
4 B5130924 นายธิติสรร อังครงค์รักษ์   
5 B5240395 นายจตุรงค์ เฟื่องกระแสร์   
     
11. นายช่าง; F4, F5, F6, ตึกเฉลิมพระเกียตริ, F10     
1 B5105281 นายพันณรงค์ เดชกล้า   
2 B5105502 นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์   
3 B5107049 นายพชรพงศ์ สุคำภา   
4 B5109227 นายสันติ รินชัย   
5 B5131280 นายกิตติศักดิ์ แสงขุรัง   
     
12. อาปาเช่; สุรสัมมนาคาร1,2, บ้านพักอธิการ, Parking Area     
1 B5102068 นางสาวสุดาพร ศรีสวัสดิ์   
2 B5123292 นางสาววราภรณ์ ธรรมวัตร   
3 B5129232 นายศรัณย์ ฉิมงาม   
4 B5131778 นายรัชสิทธิ์ คุปต์กาญจนากุล   
5 B5141920 นายธีระวัฒน์ แสงเรือง   
     
13. Sun Smile Summer; S7,S8, S9, S10, S11, S12     
1 B5101702 นางสาวกมลา ตั้งวัชรวิชัย   
2 B5106790 นายทัตเทพ พ่วงศิริ   
3 B5110919 นายชยิน โพธิ์นิล   
4 B5113323 นางสาวศิริยา สมหวัง   
5 B5114245 นางสาวศรินทิพย์ คำดี   
     
14. Toilet; หน่วยน้ำประปา, สรนิเวศ 11, 12, 13     
1 B5105298 นายปฏิภาณ เดชครอบ   
2 B5108619 นายพงศกร เทวะเส   
3 B5110834 นางสาวขนิษฐา จันโทศรี 
4 B5110858 นางสาวศุภรดา หีบแก้ว 
5 B5129911 นางสาวอัจฉรา ศรีหริ่ง 
6 B5130740 นางสาวพวงผกา เปรมพงค์