การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าว

Researchers: 
ศรัลย์ ปานศรีพงษ์, กงจักร ลมวิชัย และวีรชัย อาจหาญ
Publishing Year: 
2554
Type: 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (National Conference)
การประชุม/สัมมนา/วารสาร: 

 

การประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปี 2554,

31 มีนาคม – 1 เมษายน 2554. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 154.