ปริญญาตรี 2559 /

ปริญญาตรี 2559

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 
ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
        ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering
 
ชื่อปริญญา
        ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
        ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
        ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering)
        ชื่อย่อ B.Eng. (Agricultural and Food Engineering)
 
ลักษณะวิชาชีพ
        วิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร เป็นสาขาที่ประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิศวกรรมเกษตรเน้นการนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร กระบวนการผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษาผลผลิต กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุ และพลังงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดิน และน้ำ ส่วนวิศวกรรมอาหารเน้นการนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการออกแบบโรงงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมประยุกต์ที่จัดการเรียนการสอนเน้นเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมเกษตร และด้านวิศวกรรมอาหาร โดยวิชาเฉพาะที่ศึกษาจะถูกแบ่งเป็น (1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน ที่เน้นให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรายวิชาชีพ (2) กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรมเกษตรและด้านวิศวกรรมอาหาร ที่มีรายวิชาเกี่ยวกับ การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมการบรรจุอาหาร และการจัดการของเสียทางการเกษตรและอาหาร ฯลฯ
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
 
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 193 หน่วยกิต (ไตรภาค)
   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38   หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    12  หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15  หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์   2  หน่วยกิต
   (2) หมวดวิชาเฉพาะ    138   หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    27 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    42 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    57 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    12 หน่วยกิต
   (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา    9    หน่วยกิต
   (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี    8   หน่วยกิต
 
แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
    1.วิศวกรการเกษตร และวิศวกรอาหาร
    2.วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรโรงงาน
    3.วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร/กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
    4.นักวิจัยงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
    5.นักวิเคราะห์โครงการ
    6.ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
    7.นักการตลาดด้านอุปกรณ์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
    8.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 
ด้านวิศวกรรมเกษตร  : laugh Download
 
ด้านวิศวกรรมอาหาร  : surprise Download