วิสัยทัศน์และพันธกิจ /

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมชั้นนำด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น