ปณิธานสาขาวิชา /

ปณิธานสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

"มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการแสวงหาองค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการตลอดจนมีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย"

วิศวกรรมเกษตรและอาหารคืออะไร
        วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (Agricultural and Food Engineering) เป็นสาขาที่ประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมมาใช้กับงานทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอาหาร โดยโปรแกรมวิศวกรรมเกษตรจะเน้นด้านการนำความรู้ ด้านวิศวกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต และแปรรูปทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านเครื่องจักรกลเกษตร กระบวนการแปรรูป และเก็บรักษาผลิตทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีโรงสี เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ไซโล เป็นต้น พลังงานพลังงานทดแทน ระบบการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนโปรแกรมวิศวกรรมอาหาร จะมุ่งเน้นการนำความรู้ ด้านวิศวกรรมเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การผลิตในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มมูลคุณค่าของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมที่ต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร (Food security and food safety) ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากร วิศวกรด้านนี้เป็นอย่างมาก
        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ในช่วงปี 2539-2549 ซึ่งปรัชญาของสาขาหลักสูตรดังกล่าวคือ นำเอาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาอย่างถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิผล ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธีและยั่งยืน ตลอดจนการก่อสร้างอาคารทางการเกษตร และระบบสาธารณูปโภคในชนบท
        ซึ่งเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรดังกล่าวนั้นเน้นเฉพาะการผลิตหรือการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร จึงยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งจะต้องมีการนำวัตถุดิบทางการเกษตร มาแปรรูปเป็นอาหารอีกกระบวนการหนึ่ง ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเกษตรที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร ให้มีความมั่นคงและความปลอดภัย
        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ในช่วงปี 2539 – 2549 ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรดังกล่าวคือ นำเอาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิผล ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธีและยั่งยืน (Sustainable) ตลอดจนการก่อสร้างอาคารทางการเกษตรและระบบสาธารณูปโภคในชนบท

งานสำหรับบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
        บัณฑิตที่จบสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) และมีสิทธิได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.) เครื่องกล จึงมีความสามารถทำงานในหน่วยงานต่างๆ ได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในส่วนงานเอกชนบัณฑิตสามารถทำงานเป็นวิศวกรอยู่ในกลุ่มอุตสหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุตสหกรรมผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสหกรรมยานยนต์ โรงสีข้าว อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสหกรรมบรรจุภัณฑ์และขนส่ง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร กลุ่มบริษัทระบบชลประทาน และอุตสหกรรมผลิตพลังงาน เป็นต้น
        ในส่วนงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สามารถเป็นวิศวกร หรือนักวิจัยอยู่ในหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การประปา และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหารสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ