ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว /

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเป็นมา

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการดำเนินการร่วมระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีอาหารภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันบัณทิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่ 2 (2549-2552) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามแนวคิดพื้นและเจตนารมณ์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสนใจในวิทยาการที่คลายคลึง เกี่ยวข้อง และสนับสนุนกันร่วมกันทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับงานบัณทิตศึกษา ด้วยการสนับสนุนอย่างเพียงพอด้านบุคลากร งบประมาณค่าใช้จ่าย เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวด้าน การลดการสูญเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การปรับปรุงคุณภาพ  และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
 • เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว แล้วถ่ายทอดสู่ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามีส่วนร่วม

 

แนวคิค

        ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านพืชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขั้นในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวและหลังการ เก็บเกี่ยว ด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร การออกแบบระบบการจัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร การจัดการและการหาพลังงานทดแทนเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยว  แปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  การยืดอายุการเก็บรักษา ผัก ผลไม้  และผลิตภัณฑ์อาหารสด

 

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน:  ระดับปริญญาโท –เอก  สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์พืช  กีฏวิทยา  โรคพืชวิทยา  วิทยาการวัชพืช  ปฐพีวิทยา  สรีรวิทยาพืช  วิทยาการเมล็ดพันธุ์  และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านพืชศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตพืช จากผลงานวิทยานิพนธ์
 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่กับการวิจัย ทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรและอาหาร  และเทคโนโลยีพลังงาน
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารของประเทศ ไปสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้นโดยมุ่งเน้นด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสด
 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท

เปิดสอน  3  หลักสูตร ได้แก่

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

       ชื่อปริญญา  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)

2.  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

        ชื่อปริญญา :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร

        ชื่อปริญญา  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีอาหาร)

 

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก

เปิดสอน  3  หลักสูตร ได้แก่

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

       ชื่อปริญญา  :  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (พืชศาสตร์)

2.  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

       ชื่อปริญญา :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร

       ชื่อปริญญา  :  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (เทคโนโลยีอาหาร)

 

ทิศทางงานวิจัย

 1. มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน พืชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขั้นในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
 2. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร การออกแบบระบบการจัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร การจัดการและการหาพลังงานทดแทน เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยว  แปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
 3. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นอาหาร  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การยืดอายุการเก็บรักษา ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารสด