ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล /

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

ปรัชญา

       "สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา อย่างบูรณาการ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติ และนานาชาติและพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยพัฒนา การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต"

พันธกิจ

 • ดำเนินงานวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ตาม แผนวิจัย อันประกอบด้วย 1)แผนวิจัยและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล 2) แผนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวล 3) แผนวิจัยทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเสีย/ขยะ เทคโนโลยีสะอาด โดยเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้เป็นให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในด้านการวิจัย ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 • เผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้ยอมรับในวงการวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 

ประวัติ

           สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน่วยวิจัยที่มีความเข็มแข็งและมีศักยภาพหลายๆ ด้าน และได้ดำเนินงานวิจัย พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ โดยนับจากปี 2547 หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมามีโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง มีผลสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจนเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น

 • ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
 • ต้นแบบโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 • ต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
 • ต้นแบบโรงงานเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวล
 • ต้นแบบโรงงานเตรียมเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง  (RDF-5)
 • ต้นแบบโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เศษอาหารจากอาคาร เศษวัสดุทางการเกษตร

   หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็น และเข้าใจบทบาทที่จะดำเนินการให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยยกฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยมีความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลและด้านพลังงานทดแทน 

      ในปี 2552 จึงได้ตั้งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล (Center of Excellence in Biomass) ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาหลัก 3 แผน เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่อันประกอบด้วย

 •  แผนวิจัยและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล
 •  แผนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวล
 •  แผนวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

       ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของประเทศ

 

ผลผลิต และผลงานที่ผ่านมา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความทั้งระดับชาติและนานาชาติ 22 เรื่อง

สิทธิบัตรในประเทศ

 • เรื่อง “โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ”วันที่ยื่นคำขอ 18 ตุลาคม 2550  เลขที่คำขอ 0701005254
 • เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตทะลายปาล์มอัดแท่ง”วันที่ยื่นคำขอ 11 มีนาคม 2551 เลขที่คำขอ 0801001366
 • เรื่อง “ชุดใบพลิกกลับกองปุ๋ย”วันที่ยื่นคำขอ 30พฤษภาคม 2551เลขที่คำขอ 0801002711
 • เรื่อง “โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ”วันที่ยื่นคำขอ 17มิถุนายน 2552เลขที่คำขอ ลข.209162

ผลิตนักศึกษาบัณฑิต7 คน

     พัฒนาบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการจัดการพลังงาน สาขาเทคโนโลยีและ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ความร่วมมือกับภาคการผลิตจัดสัมมนาเผยแพร่/ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งระดับชาติและนานาชาติ กว่า 50 แห่ง

Website : http://biomass.sut.ac.th/biomass/