การสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning

ประชาสัมพันธ์

การสอบข้อเขียนคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

Global Project Based Learning

ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น.

ที่ห้อง B5206 ณ อาคารเรียนรวม 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 044-224224

<<เข้าดูเลขประจำตัวสอบได้ที่นี่ >>