ประกาศรับสมัครค่ายวิศวะ'สุรนารี #4

ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายวิศวะ'สุรนารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

<< คลิกที่นี่ เพื่อ Download รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>

นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น ให้ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 200 บาท และให้นำเอกสารการชำระเงินเขียน

  • รหัสผู้สมัคร

  • ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท

ส่งมาทาง email : campengsut2016@gmail.com ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559

เวลา 16.30 น หากนักเรียนไม่ชำระเงินค่าสมัครภายในกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้าค่าย

รายละเอียดการโอนเงินดังนี้

1.โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

   สาขา มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   เลขบัญชี 707-269789-3

   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

   ชื่อบัญชีค่ายวิศวะ มทส. กระทำการโดย รศ.รอ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ / รศ.ดร.พรศิริ จงกล/นางชดช้อย รวยสูงเนิน

2.เขียน ชื่อ-สกุล และหมายเลขประจำตัวผู้เข้าค่าย และเบอร์โทรศัพท์

   ลงในใบโอนแล้วส่งมา ที่  e-mail:campengsut2016@gmail.com หรือ โทรสาร 044-22-4220

3.การส่งหลักฐานทางอีเมล์ มีขั้นตอนดังนี้

    - ให้ตั้งชือไฟล์ ดังนี้ (หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร+ชื่อ-สกุล)

       และระบุการเดินทางของท่านดังนี้

        วันเริ่มงาน

     1.เดินทางโดยรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 (บขสใหม่) และใช้บริการรถบัสของ มทส รอบที่ 1 เวลา 7.30 น.

     2.เดินทางโดยรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 (บขสใหม่)และใช้บริการรถบัสของ มทส รอบที่ 2 เวลา 8.30 น.

     3.เดินทางโดยรถส่วนตัว

     

       การเดินทางกลับ

      1.เดินทางกลับโดยรถบัสของมหาลัย ไปส่ง ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดนคคราชสีมา(บขสใหม่)

      2.เดินทางกลับโดยรถส่วนตัว ผู้ปกครองมารับ

     ตัวอย่าง  

                 รหัส 5921001 นานขยันเรียน  ใฝ่รู้  044-224765 (พร้อมแนบไฟล์การชำระเงิน)

                     วันเริ่มงาน    1. เดินทางโดยรถโดยสารแห่งที่ 2 และใช้บริการรถบัสของ มทส รอบที่ 1 เวลา 7.30 น.

                     วันกลับ     1.เดินทางกลับโดยรถบัสของมหาลัย ไปส่ง ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดนคคราชสีมา(บขส.2)

****ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งบนรถโดยสารสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ในครั้งนี้เท่านั้น****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสาวิตรี 044-224765

หมายเหตุ :

1.หมายเลขประจำตัวผู้เข้าค่ายจะได้รับพร้อมกับประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 

2.ภายหลังการชำระเงินจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ