ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือและมาตรฐาน 5ส ประจำปี พ.ศ.2559 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้มีแนวทางในการทำกิจกรรม 5ส ของทุกปี ทั้งนี้บุคลากรทุกท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่

 ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือและมาตรฐาน 5ส ประจำปี พ.ศ.2559 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้มีแนวทางในการทำกิจกรรม 5ส ของทุกปี ทั้งนี้บุคลากรทุกท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่