กิจกรรม CDIO-based Education

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมคณาจารย์ในหัวข้อ “CDIO-based Education” ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ บ้านดิน วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ทักษะทางวิศวกรรม และผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนด้วยกรอบความคิดซีดีไอโอ (Conceive-Design-Implement-Operate, CDIO-based Education)

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<คลิกที่>>