ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดรับสมัคร 4 หลักสูตร ดังนี้

• Mechanical Engineering
• Material Innovation and Design Engineering
• Civil Engineering
• Petrochemical and Polymer Engineering

Aooly now : http://sutgateway.sut.ac.th/round2inter.html