การนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรอง ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์

ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 คณะที่ปรึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับคณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพบริการยานยนต์ ได้ดำเนินการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรอง ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวผ่านการเห็นชอบ โดยมติในที่ประชุมเสนอให้ปรับหน่วยสมรรถนะรวม 9 หน่วย แบ่งเป็นคุณวุฒิระดับ 3 จำนวน 7 หน่วย และคุณวุฒิระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย ดังนี้

ระดับคุณวุฒิ: 3  AUTO 4013 ซ่อมระบบไฟฟ้าอำนวยความสะดวกภายนอก

                       AUTO 4025 ซ่อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

                       AUTO 5031 ซ่อมระบบชุดส่งกำลังและมอเตอร์ในเครื่องยนต์ไฮบริด

                       AUTO 5032 ซ่อมแบตเตอร์รี่และชุดปรับแรงดันไฟฟ้าในเครื่องยนต์ไฮบริด

​                       AUTO 5041 ซ่อมระบบเบรกอัจฉริยะ

     AUTO 5042 ซ่อมระบบออกตัวทางชัน

    AUTO 5043 ซ่อมระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง

 

ระดับคุณวุฒิ: 4  AUTO 5033 ซ่อมระบบจัดการเครื่องยนต์ไฮบริด

                                AUTO 5034 ควบคุมและกำกับดูงานซ่อมเครื่องยนต์ไฮบริด

และทำการจัดประชาพิเคราะห์ ในวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไป