ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพบริการยานยนต์ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์

 

ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพบริการยานยนต์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำความคิดเห็นต่างๆ ไปใช้ปรับปรุงมาตรฐานอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ต่อไป

 

สรุปรายงานการประชุม (Download)