การนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรอง โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์

ในวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะที่ปรึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับคณะทำงาน ได้ดำเนินการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรอง โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวผ่านการเห็นชอบ โดยมติในที่ประชุมแนะนำให้ที่ปรึกษาระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพบริการยานยนต์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ ต่อไป

 

สรุปรายงานการประชุม (Download)