ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 และวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 คณะที่ปรึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับคณะทำงาน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ประกอบด้วย

1.       สมรรถนะย่อย (Element of Competence)

2.       เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)

3.       ขอบเขต (Range Statement)

4.       หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ (Evidence Requirements)

5.       แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance)

พร้อมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์  อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์