สัมมนาเปิดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ในจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสัมมนาเปิดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการ  ยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ,บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ เช่น สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพต่างประเทศ

ซึ่งได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงการเขียนร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง