ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสุรนารี โดย รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดี รศ.ดร.พรศิริ จงกล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย และหัวหน้าสาขาวิชา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้ทรงวุฒิประกอบด้วย 1. รศ.ดร.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล เป็น ประธาน 2. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ เป็น กรรมการภายนอก 3. รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา เป็น กรรมการภายใน 4. นางชดช้อย รวยสูงเนิน เป็น เลขานุการ 5. นางสาวอักษรา สุขรักษ์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ตรวจประเมินตามระบบ CUPT QA <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>