จิตอาสา ครั้งที่ 2

 

 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี จำนวน 201 คน และพนักงานสายปฏิบัติการ จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา" เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม และสะสมชั่วโมงจิตอาสาเพื่อใช้ในการยื่นกู้ กยศ.ในปีการศึกษาถัดไป ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 1 นักศึกษาจำนวน 82 คน ทำหน้าที่ทาสีวัสดุอุปกรณ์ รั้วกั้น อาคารเรียน สนามเด็กเล่น และบูรณะสถานที่ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และนักศึกษากลุ่มที่ 2 จำนวน 119 คน ทำหน้าที่ทาสีวัสดุอุปกรณ์ รั้วกั้น อาคารเรียน สนามเด็กเล่น ถางป่า ถางหญ้า ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน และทำความสะอาดห้องสมุด ห้องเก็บของ ห้องน้ำ และบริเวณโรงเรียนทั้งหมด <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>