ตรวจความคืบหน้าและส่งมอบราชรถปืนใหญ่ อัญเชิญพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวียนรอบพระเมรุมาศ

      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมแถลงข่าวและรับการตรวจความคืบหน้าก่อนส่งมอบราชรถปืนใหญ่ ทั้ง 2 องค์ ให้กับกรมศิลปากรในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยการบูรณะและจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ จัดสร้างด้วยกันทั้งสิ้น 3 องค์ คือ ราชรถปืนใหญ่ต้นแบบ ราชรถปืนใหญ่สำรอง ราชรถปืนใหญ่ที่ใช้ในพระราชพิธีฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในการให้คำปรึกษาตามแบบโบราณราชประเพณี ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีส่วนร่วมด้านการออกแบบราชรถปืนใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในส่วนขององค์ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์ การทดสอบความแข็งแรง การรับน้ำหนักและประสิทธิภาพการใช้งานของราชรถ

 

      ราชรถปืนใหญ่องค์ต้นแบบได้ทำการบูรณะและสร้างเสร็จ ผ่านการทดสอบการฉุดชัก การรับน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบให้กับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการในส่วนของการเชื่อมต่อเกรินบันไดนาค การตั้งฐานรองพระโกศ และการออกแบบงานศิลป์ที่เกี่ยวข้องโดยกรมศิลปากรต่อไป

          ราชรถปืนใหญ่ที่ใช้ในพระราชพิธีฯ และราชรถสำรองนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดสร้างแล้ว ร้อยละ 95 คงเหลืองานเกี่ยวกับการเก็บรายละเอียด และงานสีรวมทั้งการทดสอบการใช้งานขั้นต้น และจะส่งมอบให้กับกรมศิลปากรในลำดับต่อไป โดยภายหลังการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ที่ใช้ในพระราชพิธีให้กับกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วนั้น ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดเตรียมช่างซ่อมบำรุงเคลื่อนที่สนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงราชรถปืนใหญ่ ระหว่างการฝึกซ้อมและฟื้นฟูราชรถปืนใหญ่ให้เรียบร้อย ก่อนการนำส่งเข้าเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560