การสละสิทธิสาขา สำหรับนักศึกษา ปี.1 ที่สังกัดสาขาแล้ว

การสละสิทธิสาขา สำหรับนักศึกษา ปี.1 ที่สังกัดสาขาแล้ว

Download แบบฟอร์มได้ที่ <Download>

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560