กิจกรรมวันเปิดค่าย International Engineering Youth Camp

กิจกรรมวันเปิดค่าย International Engineering Youth Camp
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย International Engineering Youth Camp ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเดิม << คลิกที่นี่ >>