ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Borano Te นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดี  
 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ
Mr.Borano Te นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Best Paper Award  ในการนำเสนอผลงาน 
เรื่อง“Adsorptive behavior of low-cost modified natural clay adsorbents for arsenate removal from water” 
ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Science, Engineering & Environmental (SEE) 
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น