แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/แบบขอจบ

   แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

   01  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์  (Update 24/07/2563)

   02  รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (Update 24/07/2563)

   03  แนวปฎิบัติหลังจากการสอบวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ  (Update 07/08/2563) รออัพโหลดไฟล์

 

    แบบฟอร์มประวัติมหาบัณฑิต 

     -  ตัวอย่าง แบบฟอร์มสำหรับประกอบการยื่นขอจบการศึกษา (ใบปะหน้า)   
     -  แบบฟอร์มสำหรับประกอบการยื่นขอจบการศึกษา (ใบปะหน้า)      
     -  แบบฟอร์มประวัติมหาบัณฑิต(CV) 
     -  แบบฟอร์มประวัติดุษฏีบัณฑิต (CV)
     -  เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (แบบเดิม) online

 
     การเขียนวิทยานิพนธ์
        การจัดทำวิทยานิพนธ์อีกรูปแบบหนึ่ง
            รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ 
           หน้าปกภาษาอังกฤษ 
           หน้าปกภาษาอังกฤษ-กรณีวิจัยล้วน
  หน้าปกภาษาไทย 
  หน้าปกภาษาไทย-กรณีวิจัยล้วน
  หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ
  หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ - กรณีวิจัยล้วน
  หน้าอนุมัติภาษาไทย
  หน้าอนุมัติภาษาไทย - กรณีวิจัยล้วน
  หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
  การเริ่มบทใหม่ 
  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และซีดีรอม


     คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
        
ตัวอย่างรายละเอียดรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง                

  01 หน้าปกภาษาไทย
  02 หน้าปกอังกฤษ
  03 หน้าอนุมัติภาษาไทย
  04 หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ
  05 บทคัดย่อภาษาไทย
  06 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  07 กิตติกรรมประกาศภาษาไทย
  08 กิตติกรรมประกาศภาษาอังกฤษ
  09 สารบัญภาษาไทย
  10 สารบัญภาษาอังกฤษ
  11 appendices
  12 สารบัญตารางภาษาไทย
  13 สารบัญตารางและรูปภาษาอ้งกฤษ
  14 สารบัญรูปภาษาไทย
  15 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ภาษาไทย) 
  16 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
  17 รายการอ้างอิง (ภาษาไทย) 
  18 รายการอ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) 
  19 ภาคผนวก ก
  20 ภาคผนวก ข
  21 ประวัติผู้เขียน (ภาษาไทย)
  22 ประวัติผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) 
  23 ระยะห่างรูปภาษาไทย 
  24 ระยะห่างรูปภาษาอังกฤษ
  25 ระยะห่างระหว่างสมการภาษาไทย
  26 ระยะห่างระหว่างสมการภาษาอังกฤษ
  27 ตารางภาษาไทย
  28 ตารางภาษาอังกฤษ
  29 บทที่ 1 (ไทย) 
  30 บทที่1 (อังกฤษ)
  31 การจัดเลขหน้า
  ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
  แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (download ทบ20, ทบ21, ทบ22, ทบ23)
  ภาคผนวก ค-ช
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาไทย) ฉบับที่ 1  
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ฉบับที่ 1
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ฉบับที่ 2
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ )ฉบับที่ 3
  ขั้นตอนการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ผลการตรวจวิทยานิพนธ์


     แบบฟอร์มการขอทุนบัณฑิตศึกษา

สมัครขอทุนสำหรับบัณฑิตศึกษา 
ใบสำคัญรับเงิน 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใช้ประกอบการเดินทางเป็นค่าพาหนะ)