แบบฟอร์มองค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

mailDownload เอกสารด้านล่างนี้mail

 

แบบฟอร์มองค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตร

แบบฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 

แบบฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558

 

--------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558