แบบสอบถามความไม่พึงพอใจและพึงพอใจ สำหรับนักศึกษากำลังศึกษาปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสาตร์

แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจนี้จัดทำเพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น   และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อและข้อมูลของนักศึกษาเป็นอันเด็ดขาด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาทุกระดับการศึกษา