วิศวศึกษา

วิศวศึกษา NEW 1/06/59 .

ตัวอย่าง บทคัดย่อ

ทบ.20 คำขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ update (12/07/59) .

ทบ.20 คำขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(กรณีมีที่ปรึกษาร่วม) update (12/07/59) .

ทบ.21 แบบรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ update (12/07/59) .
ทบ.22 คำขอนัดสอบวิทยานิพนธ์ update (1/06/59) .
ทบ.23 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ update (1/06/59) .
วศ.01 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ update (23/09/59) .
วศ.02 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ update (23/09/59) .
วศ.03 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ update (23/09/59) .
วศ.04 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ update (23/09/59) .

ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการสอบฯ  update (23/09/2559)

ขออนุมัติรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน OROG  (1/11/56) .

ขออนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ update (12/07/2559)

ขออนุมัติผลการสอบประมวลความรู้  update (12/07/2559)