ทุนสนับสนุนบัณฑิต

1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

 

2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

 

3. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ทุนละ 5,000 บาท/เดือน

 

4. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนละ 3,000 บาท

 

5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น

 

6. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่

      - ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 0-4422-4028-9 หรือ

      - สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0-4422-4753