แนะนำสาขาวิชา

englogo

line

 

          ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รูปเฟืองสีเลือดหมู จำนวน  14 ฟัน ล้อมตราประจำมหาวิทยาลัยที่อยู่ ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ของ ทั้ง 14 สาขาวิชาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความุ่งมั่นก้าวสูความเป็นเลิศอย่างมั่นคงให้สอดคล้องกับปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิสัยทัศน์ 

"สถาบันวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน"                

Leading Engineering Institute in ASEAN          

bn110907

ค่านิยม

- ใฝ่รู้ 

- ทำงานเป็นทีม

- อาสากิจเพื่อส่วนรวม

- มีความเป็นสากล

- มุ่งเน้นความสำเร็จ

- การจัดการเพื่อนวัตกรรม

 

พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

- Download  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542

 

 

 
                                                                                                                                             แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 2011 เวลา 11:30 น.