ทำเนียบคณบดี

 

 

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์
ดำรงตำแหน่ง :
 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน 

 

   
   

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์
ดำรงตำแหน่ง :
 1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน 

   
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ
ตำแหน่ง :คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง : 3 กันยายน 2544 – 30  กันยายน 2554
   
tavee ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์
ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2536- 16 มิถุนายน 2542
                     28 กุมภาพันธ์ 2543 - 2 กันยายน 2544
   
kasem

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง
ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2536- 16 มิถุนายน 2542
                     17 มิถุนายน 2542 - 27 กุมภาพันธ์ 2543

   
 

Last Updated on Tuesday, 01 November 2011 01:37