การรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร(กว.)

 
 
 
 
ลำดับ คุณวุฒิ สาขาที่เรียน ปีหลักสูตร สาขาที่รับรอง รับรองสำหรับผู้เข้าศึกษา
(ระหว่างปี พ.ศ.)
วันที่อนุมัติ
หลักสูตร
   
1 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2540 โยธา 0-2544 10-04-2543
2 วศ.บ. ขนส่ง 2540 โยธา 0-2543 10-04-2543
3 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2541 โยธา 2541-2545 12-11-2544
4 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2545 โยธา 2545-2545 13-06-2548
5 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2545 โยธา 2546-2550 17-10-2548
6 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2545 โยธา 2551-2555 12-03-2555
7 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538 เครื่องกล 2536-2538 01-07-2540
8 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2541 เครื่องกล 0-2545 30-11-2542
9 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2541 เครื่องกล 0-2546 30-11-2542
10 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2545 เครื่องกล 2545-2549 12-03-2550
11 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2545 เครื่องกล 2545-2549 12-03-2550
12 วศ.บ. การผลิต 2546 เครื่องกล 2546-2550 17-07-2552
13 วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ 2548 เครื่องกล 2548-2552 13-06-2554
14 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2550 เครื่องกล 2550-2554 10-04-2555
15 วศ.บ. วิศวกรรมอากาศยาน 2550 เครื่องกล 2550-2554 08-07-2556
16 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 2546 เครื่องกล 2551-2555 08-07-2556
17 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2545 เครื่องกล 2550-2554 08-07-2556
18 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2541 ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 0-2545 10-02-2542
19 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 2545-2549 11-04-2548
20 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 2550-2554 14-02-2554
21 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2538 ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 2536-2539 08-05-2543
22 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2538 ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 2540-2540 08-05-2543
23 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2541 ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 2541-2545 08-05-2543
24 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2545 ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 2545-2549 14-11-2548
25 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2545 ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 2550-2554 08-08-2554
26 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2538 อุตสาหการ 2537-2539 20-01-2542
27 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2541 อุตสาหการ 2540-2545 14-02-2543
28 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2538 อุตสาหการ 0-2540 14-02-2543
29 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2541 อุตสาหการ 2541-2545 14-02-2543
30 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2545 อุตสาหการ 2545-2549 17-10-2548
31 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2545 อุตสาหการ 2550-2554 10-10-2554
32 วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ 2538 เหมืองแร่ 0-2545 08-05-2543
33 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2549 สิ่งแวดล้อม 2549-2553 11-01-2553
34 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2549 สิ่งแวดล้อม 2543-2548 10-05-2553
35 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2538 เคมี 2500-2540 12-01-2552
36 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2541 เคมี 2541-2545 12-01-2552
37 วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ 2538 เหมืองแร่ งานโลหะการ 0-2545 18-11-2554
   
 
หมายเหตุ
  • ผู้ที่เข้าศึกษาในปีหลักสูตรที่รับรองเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ยื่นขอรับใบอนุญาต