ผู้บริหาร

 

 

englogo

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 18 ท่าน ได้แก่

          1. คณบดี
          2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
          3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
          4. หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 14 สาขาวิชา
          5. หัวหน้าสถานวิจัย
และคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ประเภทเลือกจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 9 ท่าน

 

       
pornsiri        

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : 
pornsiri@sut.ac.th 
โทร. : 0 4422 4218

         

อ.ดร

สมศักดิ์ ศิวดำรงพงษ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : somsaksi@sut.ac.th

โทร. : 0 4422 4286

       
veerasak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อีเมล์ : 
lsrytw@sut.ac.th 
โทร. : 0 4422 4417

watthanawong

รองศาสตราจารย์.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
อีเมล์ : 
vatanavongs@sut.ac.th 
โทร. : 0 4422 4239

       
kerdpras

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : 
kerdpras@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4349

teerasut

อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อีเมล์ : 
teerasut@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4490

       
 

อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อีเมล์ : 
prapun@sut.ac.th
โทร. : 0 4422 4231

sukasem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
อีเมล์ : 
sukasem@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4476

       
peerapong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา พรหมมาก
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อีเมล์ : 
cprommak@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4391

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อีเมล์ : 
yupa@sut.ac.th
โทร. : 0 4422 4433

       


รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล 
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ : 
kitti@sut.ac.th
โทร. : 0 4422 4367

suksun

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อีเมล์ : 
suksan@g.sut.ac.th 
โทร. : 0 4422 4322

       
tapany

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ อุดมผล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อีเมล์ : 
tapany@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4480

jareeya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : 
chareeya@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4427

       
pongchai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อีเมล์ : 
jittamai@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4264

ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อีเมล์ : 
kittitep@sut.ac.th 
โทร. : 0 4422 4445

       

รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานวิจัย
อีเมล์ : 
 uthansakul@sut.ac.th
โทร. : 0 4422 4443

chodchoy

นางชดช้อย รวยสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อีเมล์ : 
chodchoy@sut.ac.th 

โทร. : 0 4422 4221