มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 เกี่ยวกับ TQF >> มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


-กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพฯ

-เกณฑ์การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำ

-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับป.ตรี

-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา

-นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ

-แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

-แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ2ปริญญาโท

-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

-แนวปฏิบัติการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรระบบทางไกล

-แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา

-แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

-แนวปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตรต่อสกอ.

-แบบคำขอเปิดดำเนินการหลักสูตรระบบทางไกล

-ประกาศการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)

-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545

-พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

-พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่2

-มาตรฐานการอุดมศึกษา

-มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

-หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา

-หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา(ฉบับที่2)

-หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา(ฉบับที่3)

-หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา(ฉบับที่4)

-หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา(ฉบับที่5)

-หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรระบบทางไกล

-หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

-หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร