download

Download


 
งานประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ER01 แบบฟอร์มสรุปเกรด   (29/11/59)
ER02 ฟอร์มแก้เกรด   (29/11/59)
ER04 ฟอร์มขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา
ER05 ฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษา 
  (29/11/59)
ER06 ฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ (29/11/59)
ER07 ฟอร์มเพิ่มรายวิชา 
  (29/11/59)

ER08 ฟอร์มแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์ในเล่มหลักสูตร   (29/11/55)
ER09 ฟอร์มแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา(29/11/59) 

เกณฑ์การรับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญ และการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต(6/2/61)
EF10-1 แบบฟอร์ม_แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ไม่สังกัดสถานศึกษา / เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 2558.(30/01/61)

EF10-2 แบบฟอร์ม_แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สำหรับ ผู้ทรงคุฒวุฒิที่ สังกัดสถานศึกษา หรือ ไม่สังกัดสถานศึกษา / ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 2558(30/01/61)
ER11 ฟอร์มแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   (29/11/59)

ER12 ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหลักสูตร(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.)   (29/11/59)

ER15 ขออนุมัติเทียบรายวิชาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    (29/11/59)

ER17 ฟอร์มคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ update (29/07/56) .
ER18 ตัวอย่างขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ คอมพิวเตอร์
ER19 ตัวอย่างเอกสารแจ้งจบ
ER20 บันทึกข้อความเวียน คณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (17/10/62) 

ER21 ฟอร์ม CV ขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ (12/12/60) 

ER22 ฟอร์มCV เสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (29/11/59) 
ER23 ฟอร์มขอความเห็นชอบปกปิดวิทยานิพนธ์ (29/11/59) 
ER24 ฟอร์มขอความเห็นชอบรับนักศึกษาแผน ก 1 (29/11/59) 
ER25 แบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับเลขาฯสาขาวิชา)
ER26 แบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
(สำหรับเลขาฯสาขาวิชา)
ER27 แบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับเลขาฯสาขาวิชา)
ER28 แบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (สำหรับเลขาฯสาขาวิชา)

ER29 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา (18/05/59) 

ER30 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวของนักศึกษาสาขาวิชา  (04/04/61)  

 

พัสดุ งานบุคคล การเดินทางและขอใช้รถ

EF03 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
EF04 แบบฟอร์มลางาน/หยุดงาน
EF05 แบบฟอร์มขอโทรศัพท์โทรสารไปต่างประเทศ
EF06 แบบฟอร์มขอทำงานนอกเวลา/ขอเวลาชดเชย
EF07 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง
EF08 แบบฟอร์มใบลงเวลา ผช.สอนวิจัย
EF09 แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ (ฟอร์มจาก ส่วนทรัพยากรบุคคล) แก้ไข Link เมื่อวันที่ 
(11/06/62) 
EF10-1 แบบฟอร์ม_

EF12 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ
EF24 แบบฟอร์มใบกระจายคะแนน
EF32 แบบฟอร์มขอใช้รถเฉพาะกิจ
EF34 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์
ขอใช้รถ (ส่วนประชาสัมพันธ์เชิงรุก)
ฟอร์มขออนุญาตเบิกใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์/สื่อประชาสัมพันธ์
แบบขอเบิกจ่ายของที่ระลึก (27/09/60) 

รายการอุปกรณ์ที่สามารถยืมเพื่อใช้จัดกิจกรรมได้ (27/09/60) 

Download  ใบยืมอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม (27/09/60) 
 

การเงินและบัญชี

EFM01 แบบฟอร์มใบยืมเงินค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ
EFM02 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ
EFM03 แบบแจ้งรายละเอียดการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน สำหรับ อาจารย์พิเศษ / ผู้สอนปฏิบัติการ
EFM04 แบบบันทึกการสอนของอาจารย์พิเศษ
EFM05 แบบขออนุมัติขยายเวลาการคืนเงินทดรองจ่าย
EFM06 ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนการสอนของผู้สอนปฏิบัติการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(ภายใน) 
EFM07 ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนการสอนของผู้สอนปฏิบัติการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(ภายนอก)
EFM08 ใบยืมเงินสำรองจ่าย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
EFM09 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
EFM10 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แบบรายงานการไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
EFM11 ใบสำคัญรับเงิน
EFM11(pdf) ใบสำคัญรับเงิน
EFM12 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
EFM13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
EFM14 ใบยืมเงินสดย่อย
EFM15 แบบมอบฉันทะ
EFM16 แบบขออนุมัติคืนเงินสำรองจ่ายล่าช้า ครั้งที่ 1

EFM17 แบบขออนุมัติคืนเงินสำรองจ่ายล่าช้า ครั้งที่ 2
EFM18 แบบรับรองงานประชุมวิชาการ อาจารย์ Beall's List

EFM19 แบบรับรองงานประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษา
EFM20 แบบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

ประกาศ/ระเบียบ การเงิน

EFMa 01 ประกาศ ค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัว 2559
EFMa 02 ประกาศ หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ 2556
EFMa 03 ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 2559

EFMa 04 อัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 2556
EFMa 05 ประกาศ หลักเกณฑ์นักศึกษาจ้างงาน 2552
EFMa 06 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ 2543
EFMa 07 ประกาศ หลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยประชุม 2559
EFMa 08 ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 2553

EFMa 08 เกณฑ์คุณภาพการประชุมวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จายในการไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์และหัวหน้างาน 2561  

EFMa 09 ประกาศ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ 2553
EFMa 10 ประกาศ หลักเกณฑ์หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 2549
EFMa 11 ฝ่ายวิชาการ สรุปรายวิชาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายนักศึกษา ป.ตรี ศึกษาดูงานนอกสถานที่
EFMa 12 ประกาศ หลักเกณฑ์เบิกค่าใช้จ่ายนักศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรละ 1 ครั้ง ปี 2551
EFMa 13 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย กรณีเดินทางในต่างประเทศ 2557
EFMa 14 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2559
EFMa 15 ระเบียบว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา นศ.ปริญญาตรี 2557
EFMa 16 ระเบียบว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา นศ.บัณฑิตศึกษา 2557

EFMa 17 สรุปหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายในการเบิกเงิน

 

แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม